Home

Fakty

Uhorsko

Povstanie

Bitka pri Trenčíne

Rákoczy

 

Jánošík

 

Zbojníci

Legendy

Folklór

František II. Rákoci

 

František II. Rákoci (maď. II. Rákóczi Ferenc)

(* 27. marec 1676 Borša – † 8. apríl 1735 Tekirdağ, Osmanská ríša)

Sedmohradský veľmož a vodca posledného protihabsburského stavovského povstania v rokoch 1703 až 1711.

 

Jeho plný šľachtický titul (po latinsky) znel:

Franciscus II. Dei Gratia Sacri Romani Imperii & Transylvaniae princeps Rakoczi. Particum Regni Hungariae Dominus & Siculorum Comes, Regni Hungariae Pro Libertate Confoederatorum Statuum necnon Munkacsiensis & Makoviczensis Dux, Perpetuus Comes de Saros; Dominus in Patak, Tokaj, Regécz, Ecsed, Somlyo, Lednicze, Szerencs, Onod.

 

František II. Rákoci

PÔVOD

     Pochádzal zo starobylého a bohatého rodu, ktorého korene siahajú do čias počiatku uhorského štátu, naviac rodinne spriazneného s inými významnými uhorskými magnátmi. Rodové priezvisko si jeho predchodcovia zvolili podľa názvu obce na Zemplíne menom Rakovec nad Ondavou. (Jeho rodokmeň siaha po otcovej línii do Čiech). Už jeho pradedo Juraj viedol veľké povstanie proti Habsburgovcom.

     Jeho predkovia vystúpili z občianskej anonymity v časoch povstania Štefana Bočkaja a žiarili na politickom nebi Sedmohradska a horného Uhorska počas celého 17. storočia. Prakticky všetci boli osobne spätí aj s vtedajšími Košicami, východným Slovenskom a Podkarpatím. Jeho otec, František I. Rákóczi (1646 - 1676), sa zapojil do Vešeléniho sprisahania, bol uvrhnutý do cisárskeho väzenia, z ktorého bol síce vykúpený, no na následky väznenia zomrel. Jeho matka, Helena Zrínska (narodená v 1643), bola z významnej chorvátskej rodiny. Po smrti Františka I. Rákócziho sa druhýkrát vydala za Imricha Tököliho (1657 - 1705). Zúčastnila sa jeho odboja, nasledovala svojho manžela do tureckého exilu a tu v Nikomédii v roku 1703 zomrela. Jeho stará mama, známa kňažná Žófia Bátoriová (1629 - 1681), bola fundátorkou košického jezuitského kostola, kde boli spolu s jeho otcom pochovaní.

 

 

 

Rodinný erb Rákociovcov

DETSTVO A MLADOSŤ

 
     Malý
František sa narodil na rodinnom panstve vo východoslovenskej obci Borša 27. marca 1676. Detstvo trávil hlavne na hrade Mukačevo, ktorého hrdinskú obranu v rokoch 1686 až 1688 zažil. Potom mu určili za oficiálneho tútora arcibiskupa Koloniča a 
v rokoch 1688 až 1692 bol na príkaz cisárskeho dvora vychovávaný v nemeckom duchu v českých kláštorných jezuitských kolégiách Českom Krumlove, Jindřichovom Hradci a Prahe. Mladé roky prežíval pod cisárskym dohľadom a ten mu i vybral vhodnú nevestu, 15 ročnú kňažnú Šarlotu Amáliu von Hessen – Rheinfells, s ktorou mladého Rákócziho v v septembri roku 1694 oženili v Kolíne nad Rýnom. Manželia sa presťahoval na svoje východoslovenské majetky a Rákoci viedol nepríliš zaujímavý život súkromníka na zámku vo Veľkom Šariši. Tu sa mu narodil jediný syn Juraj.

 

     V tomto kraji spoznal svojho budúceho druha, užhorodského župana Mikuláša Berčéniho. Zároveň prišiel do styku s cisárskymi praktikami Viedne, ktoré pacifikovali a využívali Uhorsko oslobodené od Turkov. Pokúsil sa nadviazať kontakty s nepriateľskou mocnosťou – Francúzskom. Jeho list Ľudovítovi XIV. bol však prezradený, Rákóczi zatknutý, prevezený do Viedenského Nového Mesta a väznený. V roku 1701 sa mu však podarilo ujsť do Poľska, kde zostal žiť v exile u šľachtica pána Sieniawského.

 

 

 

Kaštieľ v obci Borša

 

POVSTANIE

     Na jar roku 1703 vypuklo v Zátisí
povstanie poddaných, ktorého predstavitelia presvedčili Rákócziho, aby sa postavil do jeho čela. Akcia sa potom rozrástla na celonárodný oslobodzovací boj, ku ktorému sa okrem prostého ľudu pridala aj veľká časť šľachty. Povstalci (takzvaní kuruci) využili Vojnu za španielske dedičstvo, do ktorej bola Viedeň práve zainteresovaná, a pomerne rýchlo sa zmocnili väčšiny vtedajšieho Uhorska a Sedmohradska.

 
     Stavmi Sedmohradska bol Rákóczi
v Juliánskom Belehrade (1704) zvolený za knieža a neskôr v Sečanoch (1706) za hlavu šľachtickej konfederácie v Uhorsku. Vynorili a preslávili sa doteraz neznámi povstaleckí predstavitelia Šimon Forgáč, Vavrinec Pekry, Anton Očkaj, Adam Vaj.


     Druhým mužom povstania a 
Rákócziho pravou rukou sa stal gróf Mikuláš Berčéni. Povstanie slávilo úspechy, vojensky, technicky i finančne ho podporil Ľudovít XIV., nepodarilo sa mu však obsadiť okolie Budína a Pešti, oblasť vojenskej hranice a mestá južného Sedmohradska.

 
     Cisárske sily sa postupne konsolidovali, hospodárska báza povstania slabla,
dostavili sa prvé vážne vojenské porážky a povstanie sa politicky radikalizovalo (Onódsky snem 1707). Vojenským prelomom povstania sa stala nečakaná porážka kurucov pri Trenčíne 3. augusta 1708. Od povstania teraz začali odpadávať „vlastní“ a kurucké hnutie sa začalo rozkladať. Rákóczi sa ho však snažil udržať a stále veril v konečné víťazstvo. Cisárske vojská pomaly obsadzovali jednotlivé oblasti Uhorska – Zadunajsko, centrálnu oblasť, západné a stredné Slovensko. Nasledovala séria ďalších vojenských porážok kurucov. Od sklonku roka 1709 decimovala krajinu (ale v podstate celú strednú Európu) epidémia čiernych kiahní. Táto pohroma načas spomalila obsadzovanie krajiny a tak aj porážku povstania.

 

      Rákócziho povstanie bolo stále viac zatláčané do východných oblastí. Jeho koniec bol už v dohľade. Ľudovít XIV. zastavil svoju pomoc a pokusy získať ju od inej zahraničnej mocnosti sa nepodarili. Na jar 1711 mlelo povstanie z posledného. Jeden z kuruckých vodcov, generál gróf Alexander Károli, už viedol mierové rozhovory s cisárskou stranou. Dňa 1. mája 1711 sa zbytky kurucov pri meste Satu Mare vzdali a Rákócziho povstanie (posledné stavovské povstanie uhorskej šľachty) skončilo.

 

 

Rákoci počas povstania

Rákoci na sneme v Onóde

EXIL


     Knieža Rákóczi, gróf Berčéni a viacerí ich druhovia neprijali cisárom ponúkanú milosť a ešte pred úplným koncom povstania
odišli do exilu. Trávili ho najprv v susednom Poľsku (do roku 1712) veriac, že vojenská situácia sa snáď ešte zvrtne.
Francúzsky kráľ Ľudovít XIV. mu zakúpil do daru Jaroslawské panstvo. Kňažná Sieniawská mu taktiež v Poľsku poskytovala všestrannú podporu. V Poľsku mal v pláne sprostredkovať pomoc ruského cára Petra I.Veľkého na pokračovanie odboja proti Habsburgovcom. Cár Peter I. Veľký mu ponúkol aj azyl na Ukrajine, ale on sa chcel ešte stretnúť s kráľom Ľudovítom XIV.

 

     V Poľsku sa František po čase začal cítiť ohrozený cisárskymi agentmi z Viedne, keďže on a Mikuláš Berčéni odmietli cisársku amnestiu. Rakúska cisárska vojenská rada chystala na neho atentát. Proti atentátu sa vyjadril na porade iba Eugen Savojský. Po tom čo sa František túto skutočnosť od svojho francúzskeho lekára Dupona dozvedel, odcestoval do Gdanska a tam pod cudzím menom „gróf Šároši“ sa zdržal jeden rok. Odtiaľ sa na anglickej lodi odplavil 9. novembra 1712 do prístavu Dieppe vo Francúzsku.

Istý čas žil vo Versailles neďaleko Paríža. Najdlhšie v kamaldulskom kláštore Grosbois (5 rokov), kde napísal svoje pamäti.

 

     Neskôr, 14. septembra 1717, po smrti svojho podporovateľa kráľa Ľudovíta XIV.(1. 9. 1715) a nástupe regentstva však prestali byť maďarskí exulanti politicky zaujímaví a tak aj na naliehanie svojho priateľa markíza Bonnanca, ktorý bol novovymenovaným vyslancom v Istanbule, prijali pozvanie tureckého sultána a usadili sa v Turecku. Do ich tunajšieho pobytu však zasiahli víťazné európske mocnosti a vyštvali ich z Carihradu a jeho okolia.

 

     Rákóczi a jeho druhovia ako zabudnutí exulanti potom dožili od roku 1720 v mestečku Rodosto na brehu Marmarského mora, kde 8. apríla 1735 aj zomrel. Pochovali ho tajne v chráme francúzskych lazaristov, v kostole svätého Benedikta v Istanbule, kde bola pochovaná aj jeho matka Helena. Rakvu s ostatkami Františka II. Rákociho objavil až v roku 1889 bádateľ Koloman Thaly.

 

 

Kniha o Rákociho povstaní vydaná vo Francúzsku

 

Rákociovská hrobka v Košickom Dóme

PAMIATKA

     Dlhé desiatky rokov bola pamiatka kniežaťa Rákócziho násilne potláčaná a on sám bol oficiálne vyhlásený za vlastizradcu. V literatúre tých čias niet o kniežati zmienky.
Časy sa však postupne menili, došlo k Rakúsko – Uhorskému vyrovnaniu a o Františkovi II. Rákóczim a o kurucoch sa opäť mohlo hovoriť.
V Uhorsku sa po násilne zabudnutej minulosti začalo pátrať a najmä zásluhou historika Kolomana Thalyho bol nakoniec v roku 1889 Rákócziho hrob v Carihrade objavený. Preskúmané bolo aj miesto exilového pobytu Maďarov v mestečku Rodosto. Telesné pozostatky kniežaťa a jemu najbližších rodinných príbuzných a spoluexulantov boli potom vyzdvihnuté z hrobov, prenesené späť do vlasti a uložené na dôstojných miestach (1906).

 
     V špeciálne upravenej krypte košického dómu bolo uložené telo Františka II. Rákócziho, jeho matky Heleny Zrínskej, jeho syna Jozefa Rákócziho, jeho druha grófa Mikuláša Berčéniho s manželkou grófkou Kristínou Čákiovou, jeho generála grófa Antona Esterháziho a jeho dvormajstra Mikuláša Šibrika. V roku 2006 bola pred replikou jeho azylového tureckého domu vztýčená socha.

 

Dóm Sv.Alžbety v Košiciach